ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้การขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้การขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนของสมาพันธุ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ รวมจำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน สำหรับการจัดจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการต้นพันธุ์ทุเรียนที่มีความต้องการมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่อง "หลักและวิธีการขยายพันธุ์ไม้ผล" และการฝึกปฏิบัติเรื่อง "การขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน"ความคิดเห็น