ศสพ.รย. ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงชันโรง

 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปานนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิาชการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดอบรม หลักสูตร การเลี้ยงชันโรง ให้กับเกษตรกรกลุ่มกสิกรรมไร้สาร โดยมี นายนริศร์ คงสมบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มกสิกรรมไร้สาร  ให้สามารถเลี้ยงผึ้งชันโรงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ ณ กลุ่มกสิกรรมไร้สาร เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น