ศสพ.ระยอง ประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

โดยมีประเด็นสาระสำคัญ

1.การพัฒนาบุคลกรภายในศูนย์บริการฯ ให้มีศักยภาพในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 เป็นหน่วยงานในการจัดอบรมทาง Application Zoom

2.การทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน

3.ผลการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting)

4.การทบทวนปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ ผลงานวิชาการ และลูกค้าประจำ

5.กิจกรรมเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรมภายใน 4 เดือน

ความคิดเห็น