ศสพ.รย. มอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อ.บ้านค่าย

 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาว กษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ ไข่แดงนายบุญธรรม คชรินย์ ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ ทุเรียนมูซานคิง ละมุดกระสวยมาเล เงาะโรงเรียน โกโก้ชุมพร1 ขนุนแดงสุริยา รวมทั้งสิ้น 40 ต้น และเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว ฝักทองทอดยอด รวมทั้งสิ้น 20 ซอง พร้อมพูดคุยการทำการเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ณ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองความคิดเห็น