ศสพ.ระยอง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพ จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัฐพงษ์ บุรานรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงสำรวจพื้นที่ เพื่ิอสนันสนุนจัดทำเเปลงเรียนรู้สมุมนไพรพื้นบ้านให้แก่สมาชิกโรงเรียนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้สำรวจพร้อมวางแผนการจัดผังแปลงเเละสำรวจความต้องการจากทางโรงเรียนฯความคิดเห็น