ศสพ.ระยอง ดูแลรักษาแปลงโครงการรวบรวมพรรณพืชสวน และอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริ

ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีกิจกรรมดูแลแปลงโครงการรวบรวมพรรณพืชสวน และอนุรักษ์พันธุ์พืชตามพระราชดำริ
ในระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้ดำเนินการใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวให้ต้นไม้ภายในแปลงพื้นที่ 50 ไร่ และได้ซ่อมแซมระบบน้ำภายในแปลง

ความคิดเห็น