ศสพ.ระยอง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาต ภารมงคล และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และด้านไม้ดอกไม้ประดับ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ จำนวน 44 คน โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ  มีความรู้เรื่องการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการศึกษาเรียนรู้ประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง ใช้ทรัพยากรและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สู่การสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความคิดเห็น