ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เเละนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง รายงานความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการปลวกแดงฯ  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาศูนย์บริการฯ พ.ศ. 2565 - 2569 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่าง ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมความคิดเห็น