ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 ราย

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากสาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 ราย เข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 30 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.2565 โดยให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จำนวน 7 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ทุเรียนเเละการจัดการ 2) ไม้ดอกไม้ประดับ 3) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4) ยางพารา 5) ผัก เห็ด เเละสมุนไพร 6) การขยายพันธุ์พืช และ 7) การเลี้ยงจิ้งหรีด   เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะด้านการเกษตร ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รู้จักการพัฒนาตนเอง เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อไป 

ความคิดเห็น