ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 /2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ชั้นที่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง วาระการประชุมว่าด้วยการรายงานผลความก้าวหน้าและปัญกาการดำเนินงานในครั้งที่ผ่าน  โดยมีนายชาญชนะ เอี่ยมเเสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวความคิดเห็น