ศสพ.ระยอง ให้บริการองค์ความรู้ "การผลิตเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน"ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

    วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการความรู้ "การผลิตเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน" ประกอบด้วย การจัดทำโรงเรือนให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม กระบวนการทำก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก “ก้อนเชื้อเห็ด” ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การผสม การบรรจุลงถุงพลาสติก การนึ่งฆ่าเชื้อ การหยอดเชื้อลงถุง การบ่มก้อนเพื่อให้เส้นใยเจริญภายในถุง การเปิดดอกเห็ด การดูแลก้อนเห็ดระหว่างการเปิดดอกเห็ด ตลอดจนการหาตลาดและความต้องการซื้อเพื่อนำไปวางแผนการผลิตเห็ด และ กระบวนการผลิตเห็ด Zero waste การใช้วัสดุเหลือทิ้งหลังจากกระบวนการผลิตเห็ดเสร็จแล้ว โดยนำมาเป็นวัสดุในการผลิตเห็ดฟางและปุ๋ยคอก ให้กับเกษตรกร อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้มีความสนใจเข้ามาติดต่อขอเรียนรู้ จำนวน 3 ราย  ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไปความคิดเห็น