ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” โดยมีการรายงานผลการใช้งานอุปกรณ์ HandySense ปัญหาและอุปสรรค การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์ HandySense  ทั้งนี้”ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” เป็นระบบที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยที่ต้องการพัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อลดการใช้แรงงานและพึ่งพาเทคโนโลยีให้มากขึ้นความคิดเห็น