ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ

 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ในโครงการฝึกบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 37 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามหลัดการริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยสามารถนำแนวทางการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาเกษตรกรในตำบลต่อไป


ภาพ สงัด พงษ์เพ็ชร
ข่าว กษมา พูลปาน


ความคิดเห็น