ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน อำเภอบ้านฉาง

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อมอบให้เกษตรกรเป้าหมายสำหรับกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จำนวน 40 ครัวเรือน ภายใต้การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเป็นพืชผัก ไม้ผล ที่สามารถรับประทานได้และมีความทนต่อสภาพอากาศ ประกอบด้วย พริก มะเขือ ผักหวานบ้าน พริกไทย และมะกรูด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 ต้น 


ความคิดเห็น