ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2565 ณ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ ภาพ จิราภรณ์ อุดมสิน
ข่าว กษมา พูลปาน

ความคิดเห็น