ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

    วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ จังหวัดชลบุรี จัดโดยสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกทักษะด้านการเกษตร ณ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ เศรษฐกิจพอเพียง ผัก เห็ด และสมุนไพร เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ภาพ สงัด พงษ์เพ็ชร
ข่าว กษมา พูลปาน

ความคิดเห็น