ศสพ. ระยอง จัดอบรมให้แก่โรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ในหลักสูตร "การอนุรักษ์และผลิตเห็ด"

 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหลักสูตร "การอนุรักษ์และผลิตเห็ด" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์เห็ดซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นและควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะผลิตเห็ดเพื่อการบริโภคและยังสามารถนำไปลดต้นทุนในการยังชีพ หรือต่อยอดเป็นรายได้เสริมในอนาคตโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสมานมิตร จังหวัดระยอง จำนวน 20 ราย โดยมีหัวข้อการบรรยายเรื่องการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานเเละการบรรยายเเละลงมือปฏิบัติ การผลิตเห็ดฟางในตะกร้า พร้อมทั้งได้สนับสนุนปัจจัยการเกษตรและป้ายองค์ความรู้เรื่องเห็ดให้เเก่โรงเรียนเพื่อสร้างเป็นฐานเรียนรู้ต่อไป เรื่อง/ภาพ : นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา

ความคิดเห็น