ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ นายอภิชาติ ภารมงคล และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พืชผักสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 150 ราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น