ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรุ้ตามรอยองค์พ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 150 ราย ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยศสพ.ระยอง ได้เป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของงานด้านพืชสวน (ผัก เห็ด และสมุนไพร) ร่วมกับวิทยากรจากส่วนงานด้านประมง ด้านวิชาการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน และงานปศุสัตว์ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ละต่อยอดด้านการเกษตรต่อไป

ภาพ ศรันยู นัดสูงวงศ์
ข่าว กษมา พูลปาน

ความคิดเห็น