ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคคลกรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ วาระการประชุมว่าด้วยการติดตามนิเทศงานและการประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร สรุปผลการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2565 และเเผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร โดยแบบเป็น 4 ระบบได้แก่ ระบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร ระบบการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบการจัดฝึกอบรม และระบบการถ่ายทอดความรู้ (วิทยากร)  โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเตรียมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ Training Need (TN) ในปีงบประมาณ 2566 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม


ความคิดเห็น