ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมศูฯย?ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม วาระการประชุมว่าด้วย ร่างคำสัง่แต่งตั้งคณะทำงาน (ย่อย) ประจำกองอำนวยการดครงการศูนย์บริการฯ  แผนแม่บทการพัฒนาศูนย์บริการฯ พ.ศ.2565 - 2569  โครางการ/กิจกรรม ที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ความคิดเห็น