ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรด้านพืชให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด

    วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด เป็นนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง จำนวน 370 ราย ณ จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เข้าใจและได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม ได้เรียนรู้การพัฒนาอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างรายได้นำไปสู่การประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ภาพ อบต.พังราด
ข่าว กษมา พูลปาน


ความคิดเห็น