ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๗) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

    นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๗) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕,๑๙ และ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้แผนการพัฒนาฯ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการ และศักยภาพพื้นที่ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ จิราภรณ์ อุดมสิน
ข่าว กษมา พูลปาน 🍀

ความคิดเห็น