ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

    วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 ประธานที่ประชุม ประเด็นการประชุมประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและสถานการณ์ในปัจจุบันด้านการเกษตรในระดับจังหวัด ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565  ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (1 ต.ค. 2564 - 10 ส.ค. 2565) ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ความคิดเห็น