ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่สนับสนุนแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านให้แก่สมาชิกโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์

 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายณัฐพงศ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เเละคณะกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ลงพื้นที่สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ จังหวัดระยอง  โดยดำเนินการสนับสนุนสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน  เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างสมุนไพรพื้นบ้าน และให้นักเรียนได้รู้จักคุณประโยชน์ของสมุนไพร โดยมีสมุนไพรทั้งสิ้น 9 ชนิด  เช่น ไพลดำ เร่ว รางจืด เป็นต้น

โดยอิงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หากท่านใดสนใจศึกษาข้อมูลสมุนไพรสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ สรรพคุณสมุนไพร  

ในการนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากนางสาวบงกชธร เพิกนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ จังหวัดระยองความคิดเห็น