ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม

 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน37ราย 

ความคิดเห็น