ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในโครงดารศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ความคิดเห็น