ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู นำคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เข้าศึกษาดูงานในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง  ด้านพืชสวน จุดเรียนรู้ผักเห็ดสมุนไพร จำนวน 35 รายความคิดเห็น