ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อทำแปลงเกษตรแบบสวนป่า

 วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร สนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้า จำนวน 8 ต้น ต้นพันธุ์หมาก จำนวน 2 ต้น ให้กับเกษตรกร เพื่อจัดทำแปลงเกษตรแบบสวนป่า และนำผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือน พร้อมขอคำปรึกษาแนวทางในการทำการเกษตรแบบสวนป่าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ต่อไปความคิดเห็น