ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565 นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาสรุปผลการพัฒนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการพัฒนาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพในปี พงบประมาณ  พ.ศ.2566 โดยมี นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ 

ความคิดเห็น