ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

    วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) นำโดยคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 50 ราย เข้าศึกษาดูงานและฝึกทักษะการเกษตร ณ จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอดีพร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความคิดเห็น