ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

     วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ โดยมี นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นำคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงานในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 51 รายความคิดเห็น