ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.วังจันทร์ ปี 2565

 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านคลองหวายโสม (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 142 ต้น ประกอบด้วย มะละกอแขกดำ 35 ต้น กาแฟโรบัสต้า 30 ต้น พริกจินดา 25 ต้น เกาลัดพื้นบ้าน 20 โกโก้ 10 ต้นและสับปะรดประดับ 22 ต้น โดยมีนายกำธร เวหร นายอำเภอวังจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวความคิดเห็น