ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 2565 - 2569

 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 2565 - 2569 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ SWOT Analysis และจัดทำ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ
ความคิดเห็น