ศสพ. ระยอง เข้าร่วมโครงการอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

    

    วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงาน เข้าร่วม "โครงการอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ เป็นวิทยากร ประเด็นการอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงคู่มือแนวทางรายละเอียดข้อมูลราคากลาง การอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน พร้อมยกตัวอย่างประเด็นปัญหา และแลกเปลี่ยนซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้ถูกต้องเหมาะสม


ความคิดเห็น