ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ( ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวหทัยชนก บุญทา เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ( ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ รุ่นที่ 4 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิกให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในระบบบำเหน็จบำนาญในการขอรับและขอเบิกบำเหน็จบำนาญเเละเงินในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ความคิดเห็น