ศสพ. ระยอง จัดการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่าง 18 - 19 มกราคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดยนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูฯย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดการอบรมหลักสูตร การเกษตรตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ อาคารอบรม ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่บริการของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ภายในพื้นที่ 4 อำเภอประกอบด้วย อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 115 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามเเนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการอบรมดังกล่าวได้บรูณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านพืชโดยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ด้านปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ด้านประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ด้านพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง ด้านวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง รวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมอบรม เพื่อนำไปทดลองลงมือปฏิบัติใช้ร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เเละยังสามารถนำไปต่อยอดและแบ่งปันองค์ความรู้ให้เเก่เกษตรกรท่านอื่นๆได้ต่อไป
ความคิดเห็น