ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมาและนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 2,100 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 1,050 ต้น มะเขือเปราะ 1,050 ต้น  มะละกอแขกนวล 50 ต้น และมะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ 50 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไป 










ความคิดเห็น