ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก บุญทา เจ้าพนังงานธุรการชำนาญงาน และนางสมลักษณ์ สุขเย็น เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ถ่ายทอดจาก ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง รวมทั้งมีความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยการประชุมดังกล่าวมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม


ความคิดเห็น