ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวเเทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยวาระว่าด้วย เรื่องสืบเนื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลงานวิจัย หลักสูตร และฐานการเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในพื้นที่โครงการศูนย์บริการฯ ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับข้อเสนองานศึกษาวิจัยด้านพืชสวนเเละปศุสัตว์ ของศูนย์บริการฯ การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์บริการฯ พ.ศ 2565 - 2569  ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าศูนย์บริการฯ  พร้อมทั้งวางเเผนการดำเนินงานเดือนมกราคม 2565 โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ

ความคิดเห็น