ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

      วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 3,570 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 140 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 1,470 ต้น มะเขือเปราะ 2,100 ต้น  มะละกอแขกนวล 70 ต้น และมะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ 70 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไปความคิดเห็น