ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.เมืองระยอง ปี 2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร และนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอเมืองระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 120 ต้น ประกอบด้วย มะละกอแขกดำ 25 ต้น กาแฟโรบัสต้า 25 ต้น พริกจินดา 25 ต้น เกาลัดพื้นบ้าน 30 และสับปะรดประดับ 20 ต้น โดยมีนายอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว


ความคิดเห็น