ศสพ.รย. ออกเยี่ยมบ้านเกษตรกร เพื่อพูดคุยการทำการเกษตรในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

 วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อพูดคุยการทำการเกษตรในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง หลักสูตร การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดการจัดอบรมในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น