ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการติตตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

         วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ.2565 นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ เข้ารายงานผลการติตตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผลการติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยดี และพร้อมสำหรับเป็นแปลงเรียนรู้ด้านระบบบริหารจัดการแปลงด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะต่อไปโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้รับมอบอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาติดตั้งในแปลงเรียนรู้การปลูกทุเรียนสมัยใหม่ ซึ่งระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) จะเป็นบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กที่ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดแสง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ และเซนเซอร์วัดความชื้นดิน โดยการใช้งานจะแบ่งเป็น 3 ฟังก์ชัน ได้แก่

1.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก

2.ควบคุมการให้น้ำสำหรับพืชอย่างสม่ำเสมอ

           3.ทำงานระยะไกลผ่าน Mobile Application 

ซึ่งระบบ HandySense สามารถสั่งการทำงานได้ทั้งแบบ Manual Control และ Automatic Control ทั้งนี้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในด้านการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรและการใช้แรงงาน ผลผลิตมีคุณภาพดีสม่ำเสมอและปริมาณคงที่ สะดวกเข้าถึงได้ง่ายและควบคุมกระบวนการเพาะปลูกได้รวดเร็วและง่ายขึ้น เป็นต้นความคิดเห็น