ศสพ.รย. เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการ/พัฒนาความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่้มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม้ผลในรูปแบบ New Normal

วันที่ 26-28 มกราคม 2565 นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาสร้างความเข้าใจและพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสัมมนาให้ครั้งนี้เพื่อให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการโครงการปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ประจำภาคตะวันออก ซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว เช่น ทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรี มะยงชิดนครนายก มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว เป็นต้น และพันธุ์ที่จังหวัดเสนอขึ้นเตรียมจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น ขนุนชลบุรี ทุเรียนหมอนทองระยอง มะม่วงขายตึกแปดริ้ว เป็นต้น มารวบรวมไว้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายศูนย์ฯ ได้รู้จักไม้ผลอัตลักษณ์ที่น่าสนใจและมีรสชาติโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออก 


ความคิดเห็น