ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวางแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ให้ไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิตอล และการเขียนสคริปต์เพื่ิอผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรความคิดเห็น