ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ประเด็นการประชุมว่าด้วยเรื่องเพื่อทราบ การสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ"ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการชี้แจงกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องเพื่อพิจารณาการตรวจทานและยืนยันความพร้อมการจัดทำแปลงเรียนรู้ของศูนย์ปฏิบัติการจุดใหม่ (26 จุด) ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุมจากศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 36 จุด เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์โครงการ
ความคิดเห็น