ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิจารณาและกำหนดรูปแบบการดำเนินการพัฒนาแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ประจำภาคตะวันออก ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคตะวันออก และพิจารณาหลักสูตรประเด็นเทคโนโลยีที่จำเป็น แหล่งศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลและเกษตรกรในการพัฒนาการจัดการสวนไม้ผลและสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์


ความคิดเห็น