ศสพ.ระยอง พูดคุยหารือกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เรื่องการจัดตั้งจุดเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพูดคุยหารือกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องแนวทางการจัดตั้งจุดเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชที่สำคัญในภาคตะวันออก อาทิ ระบบ WiMaRC ในแปลงไม้ผลและโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ ระบบ HandySense ในโรงเรือนเพาะเห็ด เป็นต้น เพื่อเป็นจุดสาธิตและขยายผลเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความคิดเห็น