ศสพ.รย. พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” นายบุญธรรม คชรินย์

     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” นายบุญธรรม คชรินย์ เพื่อทำแบบสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ไข่ขาว ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ณ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองความคิดเห็น